featured

תקנון

תקנון

תקנון תחרות הסיפור הקצר ע"ש עפרה אליגון ז"ל ("התקנון")

 

הוצאת כנרת, זמורה, ביתן דביר בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "ההוצאה") מכון הקשרים והמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובית הספר לכתיבה "המגירה" (כולם ביחד ולחוד להלן: "מערכת הפרס" ו/או "המערכת") מתכבדות להכריז בזאת על קיום תחרות הסיפור הקצר על שם עפרה אליגון ז"ל (לעיל ולהלן: "התחרות")

תקנון זה חל ומחייב כל מועמד ו/או יוצר ו/או משתתף בתחרות (להלן: "משתתף") ללא כל תנאי וסייג.

 

שלבי התחרות

 

שלב ראשון –  הגשת הסיפורים לתחרות

לאחר פרסום מטעם "מערכת הפרס" באתר התחרות ו/או באמצעי פרסום נוספים או אחרים לפי שיקול דעתה, בתאריך 1.12.15 או בתאריך אחר לפי החלטת המערכת ("יום הפרסום") יהיו רשאים מועמדים ומשתתפים לשלוח למערכת סיפורים בעברית, מקוריים פרי עטם, כדי להשתתף בתחרות, בתנאים כדלקמן.

 

רישום, תנאי השתתפות בתחרות

 1. יורשו להשתתף בתחרות משתתפים אשר ביום הפרסום גילם 18 ומעלה.
 2. יורשו להשתתף בתחרות משתתפים שטרם פרסמו ספר בעברית במסגרת הוצאת ספרים, בארץ או בחו"ל, בין כספר מודפס ו/או אמצעי מודפס אחר ובין כ- E-BOOK או אמצעי אלקטרוני אחר.
 3. הסעיף האמור לעיל אינו חל על מי שפרסמו ספרי שירה, ספרי פעוטות וספרי עיון בין כספר מודפס ו/או אמצעי מודפס אחר ובין כ- E-BOOK או אמצעי אלקטרוני אחר.
 4. רשאים להשתתף משתתפים שסיפור/ים בודד/ים מפרי עטם ראה/ו אור באסופות ו/או בכתב/י עת ו/או בעיתונים.
 5. הסיפור שיוגש לתחרות חייב להיות יצירה מקורית של המחבר המשתתף, שלא נתקבל מצד שלישי כלשהו, ושהמשתתף הינו הבעלים היחידי והבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור, וכן שהסיפור בלעדי של המחבר המגיש את מועמדותו לתחרות וכזה שלא ראה אור קודם לכן בבמה כלשהי, שלא הוגש קודם לכן או נשלח בה בעת לתחרות אחרת.
 6. המעוניינים להשתתף בתחרות רשאים לשלוח למערכת סיפור אחד בלבד, מוקלד בעברית, בצורה קריאה וברורה, בפורמט "Word" בלבד. הסיפור חייב להיות יצירה מקורית עצמאית ובלעדית של המשתתף בלבד, שאורכו לא עולה על 4,000 (ארבעת אלפים) מילה, ואשר עמד בכל יתר תנאי התקנון והתחרות. מובהר כי חריגה ממספר המילים תביא לפסילה אוטומטית של הסיפור מהתחרות. כל יוצר רשאי להגיש לתחרות יצירה אחת בלבד.
 7. לא יהיו רשאים להשתתף בתחרות: עובדי כנרת, זמורה, ביתן דביר בע"מ ובני משפחותיהם; עובדי המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובני משפחותיהם; עובדי מכון הקשרים ובני משפחותיהם' עובדי ביה"ס לכתיבה "המגירה" ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" – בן/בת זוג, אח/ות, ילד/ה, הורה ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 8. המערכת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לפסול את השתתפותו של כל משתתף ו/או יוצר ו/או סיפור ו/או יצירה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי לגרוע מן האמור לעיל לרבות אך לא רק, בגין אי מסירת פרטים מלאים, מדויקים ומעודכנים על-ידו ו/או אי יכולת ליצור עמה קשר ו/או אי יכולת משתתף להגיע לאיזה מהשלבים בתחרות ו/או הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, ולמשתתף ו/או לכל מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המערכת ו/או מי מטעמה בגין כך.
 9. המשתתף מאשר מצהיר ומתחייב כי אין בסיפור ו/או באיזה חלק ממנו ו/או בהשתתפותו בתחרות כדי להוות הפרה של כל הסכם ו/או דין ו/או כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או בזכויותיו של צד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית, הזכות לפרטיות, צנעת הפרט, חופש העיסוק, הזכות לקניין וכיו"ב. המשתתף ישפה ויפצה את המערכת ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא על כל נזק, הוצאה, פגיעה, הפסד, תביעה ככל שייגרמו להם בגין הפרת התחייבותו זו.
 10. בעצם השתתפותו בתחרות ו/או בשליחת סיפור לתחרות מביע היוצר הסכמה מלאה לתקנון זה, על כל סעיפיו.
 11. יוצר העומד בתנאי ההשתתפות שבתקנון זה ומעוניין להשתתף בתחרות, יהיה רשאי לשלוח את סיפורו באמצעות אתר האינטרנט של התחרות.
 12. אופן המשלוח/ ההגשה: יש לשלוח אל מערכת התחרות את הסיפור בצירוף טופס הרשמה ייעודי אלקטרוני שיפורסם באתר התחרות, הכולל פרטים שונים לרבות שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון וכתובת דוא"ל; יחד עם אישור של תקנון זה וכן של כתב ויתור על זכויות, המצורף בשולי תקנון זה. יובהר  החתימה על התקנון וכתב ויתור על זכויות, כמו גם מילוי הפרטים יעשו על הטופס האלקטרוני, יעשו באמצעות הקלקה על מקש "אישור". יובהר: השתתפות בתחרות ואישור התקנון מהווים אישור והסכמה של המשתתף לקבל עדכונים ודיוורים מההוצאה כנרת – זב"מ – דביר בע"מ ו/או ביה"ס לכתיבה "המגירה" ו/או אוניברסיטת בן גוריון ו/או המערכת או איזה חלק ממנה ו/או מי מטעמם (אלא אם יבקשו אחרת בכתב ובהתאם לדין.)
 13. משתתף אשר יצירתו תוגש באופן שונה מהאמור לעיל יפסל ולא ישתתף בתחרות.
 14. המועד האחרון להגשת הסיפורים: 1.1.16, או כפי שיקבע על ידי המערכת. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך, לשנות, לבטל, להפסיק, לחדש את תקופת התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שלב שני – בחירת הסיפורים הזוכים

 1. רכזת המערכת של התחרות תעביר את הסיפורים בעילום שם למערכת, אשר תורכב מקוראים מקצועיים בעלי ותק ונסיון מתאים, כגון אנשי ספרות, עורכים, מבקרים. שלושים הסיפורים שיבחרו על ידי המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובה לנמק את הבחירה, כסיפורים הטובים ביותר, יועברו לוועדה שתורכב מחמישה שופטים.
 2. שלושת הסיפורים שיבחרו כסיפורים הטובים ביותר לדעת השופטים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ללא חובה לנמק הבחירה, יזכו את יוצריהם בפרסים על פי המפורט בסעיף "תנאי הפרסים" להלן.
 3. עד לתאריך 15.6.2016תודיע מערכת התחרות על הזוכים. ההודעה תתפרסם באתר האינטרנט של התחרות ותשלח לאמצעי התקשורת. הזוכים עצמם יקבלו הודעה טלפונית על הזכייה מתלמה אליגון רוז, יו"ר חבר השופטים: ("יו"ר ועדת השופטים")
 4. עד לתאריך 30.6.2016 יקבלו כל המשתתפים שלא זכו, הודעה בדוא"ל המודה להם על השתתפותם.
 5. מוסכם בזה כי ההוצאה ו/או המערכת רשאית לשנות את המועדים של שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא עליהם לנמק זאת, לרבות בהתאם לכמות היצירות שיתקבלו. הודעה על מועדים חדשים, ככל שיהיו, תינתן באתר התחרות באופן שתקבע המערכת.
 6. ההוצאה ו/או המערכת שומרת על הזכות לפנות למשתתפ/ים  אחר/ים ו/או לכל גורם אחר לרבות במקרה שההתקשרות עם זוכה בתחרות לא תבוא לידי מימוש ו/או במקרה שהמערכת לא תמצא זוכה מתאים לתחרות – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הפרסים, טקס הענקת הפרס

 1. בעקבות הודעות הזכייה ייערך טקס הענקת הפרס ובמהלכו תיחשף האסופה שתלווה את התחרות, על פי המפורט בסעיף "האסופה" להלן; וכן יוענקו פרסים לזוכים.
 2. הזוכים בפרסים מתחייבים להגיע לטקס. ידוע למשתתפים כי אי הגעה של זוכה לטקס עלולה להביא לשלילת הפרס.
 3. הפרסים בתחרות הינם:
 1. בתקנון זה "מלגת לימודים ב"המגירה""– מלגת לימודים לקורס אחד הכוללת השתתפות בסדנה בת 12 מפגשים בקורס, שייבחר על ידי הזוכה, מתוך מבחר קורסים ב"המגירה" שיהיו מוצעים בעת הרלוונטית, על בסיס מקום פנוי. מימוש הפרס בכפוף לתקנון ונוהלי ביה"ס "המגירה", עד ולא יאוחר משנה (12 חודשים) מיום ההודעה על הזכייה.
 2. סכום הפרסים דלעיל הינו כולל (ברוטו). כל חיוב במס, אגרה, תשלום חובה אחר על פי דין או על פי הוראות רשות רלוונטית ינוכה מן הפרס.
 3. אין כפל פרס.
 4. מימוש של פרס על ידי זוכה הינו ויהיה באחריות של המשתתף ומובהר כי אין ולא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה, תביעה ככל שלא מומש פרס מכל סיבה שהיא שאינה תלויה ישירות במערכת ו/או בהוצאה.
 5. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שמערכת התחרות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר לניהול התחרות לרבות קביעת תוצאות התחרות ו/או זהות הזוכה בפרס. המערכת תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר לתחרות לרבות ביטול, שינוי, הארכה וכיו"ב. תוצאות התחרות ו/או כל עניין הנוגע אליה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 6. הפרס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה. כתנאי לקבלת הפרס יהיה על היוצר הזוכה להציג אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או אמצעי זיהוי אחר שיידרש על ידי המערכת.)
 7. עצם הקבלה ו/או מימוש הפרס ייחשב כאישור הצהרה והתחייבות מטעם היוצר הזוכה לכך שזכייתו לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או הוראות כל דין והסכם וכי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד "מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות ו/או הפרס. הפרס (כולו ו/או חלקו) אינו ולא יהיה ניתן להסבה ו/או להמחאה ו/או העברה ו/או להמרה ו/או החלפה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת, לכל צד שלישי שהוא, כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

האסופה

 1. את הפרס תלווה אסופה, אשר תראה אור בהוצאת כנרת – זב"מ – דביר בע"מ לאחר סיום התחרות ותהיה זמינה לרכישה בחנויות ובכל אמצעי אחר.
 2. האסופה תשלב בין הסיפורים הזוכים לבין סיפורים מאת סופרים ישראלים אחרים שייבחרו ויערכו ע"י ההוצאה ו/או עורך מטעמה. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה של המשתתף, ככל שיזכה בתחרות, לתהליך עריכת הסיפור ו/או הספר ו/או האסופה על ידי העורך שיתמנה לאסופה מטעם ההוצאה. מובהר כי הכללת סיפור באסופה מחייבת ומותנית בעריכה על ידי ההוצאה כאמור לעיל.
 3. האסופה תורכב מהתמהיל הזה (בכפוף לשיקול דעתה של ההוצאה.)
 4. שלושת הסיפורים הזוכים.

להסרת ספק מובהר: האסופה וכל הקשור והכרוך בה לרבות עריכה, הוצאה לאור, פרסום וכיו"ב הינם ויהיו בשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הוצאת כנרת – זב"מ – דביר בע"מ. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכך.

 

סודיות, אי תחרות

 1. לצורך התחרות בכלל ותקנון זה בפרט – "מידע" – כל המידע, הידע, הנתונים, רעיונות, טיוטות, סיפורים לרבות כל המסמכים, וכל מידע מתוך שמיעה, ראיה, או עיון, או בכל דרך שהיא לרבות בכתב, בעל פה, ובכל מדיה אחרת, ואשר קשור ו/או כרוך, במישרין או בעקיפין, בתחרות ו/או במערכת ו/או בהוצאה ו/או בתקנון זה ו/או כתב העברת הזכויות, לרבות אך לא רק מידע הקשור בעורכי התחרות, משתתפי התחרות, ידע מקצועי, שיווקי, מסחרי, עסקי, רשימות, מחקרים, סקרים, חוות דעת, החלטות, דוחות, זכויות רוחניות קנייניות ואחרות, נוכחיות ועתידיות כולל זכויות יוצרים, אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתו או לרשותו של המשתתף במסגרת התחרות.
 2. המשתתף מתחייב כי ישמור בסודיות מוחלטת את כל המידע שיגיע לידיו או לרשותו בדרך כלשהי, ושלא לעשות שימוש ו/או לנצל ו/או ליישם ו/או למסור ו/או לגלות ו/או לחשוף ו/או למכור ו/או להעביר בדרך כלשהי לצד שלישי כלשהוא את המידע כהגדרתו לעיל.
 3. המשתתף מתחייב שלא לרשום ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתעד ו/או להוציא מרשות המערכת ו/או ההוצאה בדרך כלשהי כל מסמך, נייר, כתב, צילום, תרשים, שרטוט, טיוטא, חוות דעת, תזכיר, דיסק, תקליטור, מחשב, וכל אמצעי אחר לרבות אלקטרוני או מכני או מדיה האחרת עליה מאופסן מידע ו/או המכיל מידע כהגדרתו לעיל.
 4. לגבי הסיפור שהוגש לתחרות: המשתתף מתחייב שלא להתחרות במערכת ו/או בהוצאה ו/או בתחרות וכל הקשור אליה, לא לעסוק ו/או להשתתף ו/או לקבל תפקיד כלשהו בתחרות אחרת ו/או בגוף מתחרה ו/או לא להעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים כאמור, עד פרסומה של הודעת הזכיה.
 5. המשתתף מתחייב, בכל עת שהיא ומכל סיבה שהיא, בין ביוזמתו ובין אם לאו, לא לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעיסוק או פעילות שיש בהם משום תחרות עם התחרות דנן ו/או המערכת ו/או ההוצאה, ו/או לא יגרום לכך שמשתתף אחר ו/או כל גורם אחר הקשור בתחרות ישנו או יסיימו את קשריהם עם המערכת ו/או ההוצאה, עד פרסומה של הודעת הזכיה.
 6. המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל המידע הזכויות והקניין מכל מין וסוג שהוא לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, הקיימים ו/או שיהיו קיימים בקשר עם התחרות, לרבות באתר/ים ו/או תוכנה ו/או חומרה וכל הקשור והכרוך בהם, הם קניינה של המערכת ו/או ההוצאה בלבד, וכי ידוע לו שהמידע הנו בעל ערך כלכלי ומסחרי רב ובעל אופי סודי, וכי עלול להיגרם למערכת ו/או להוצאה ו/או לצדדים שלישיים נזק רב אם תופר התחייבותו לשמירת סודיות ואי-תחרות.
 7. המשתתף מתחייב לא לעשות שימוש כלשהו במידע של המערכת ו/או ההוצאה, לרבות לתועלת ענייניו האישיים, או לתועלתם של אחרים.
 8. האמור בסעיף זה לעיל או איזה מהוראותיו יחול על המשתתף, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ובין באמצעות תאגיד מטעמה.
 9. הפרת הוראות סעיף זה לעיל או איזה מהן, תחשב כהפרה יסודית וחמורה של התקנון על ידי המשתתף, והמערכת ו/או ההוצאה תהיה רשאית וזכאית – על פי שיקול דעתה הבלעדי – לפסול משתתף ו/או השתתפות של משתתף ו/או יוצר ו/או סיפור ו/או להביא כל הסכם ו/או התקשרות לסיומו לאלתר – מבלי שתהא למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה כלפיהם; ומבלי לגרוע מזכויותיהם כי המשתתף יפצה וישפה אותם על כל הנזקים, לרבות נזקים עקיפים ותוצאתיים שייגרמו להם או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מההפרה, ובנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות העמותה על פי הסכם זה ו/או כל דין, ומבלי לגרוע מחובתו של המשתתף להפסיק את ההפרה מיד לכשיידרש לעשות כן.

 

אחריות

 1. ידוע למשתתף כי השתתפות המשתתף בתחרות ו/או משלוח והגשת סיפור ו/או יצירה למערכת ו/או להוצאה מהווה ומשמעה הצהרה אישור, הסכמה והתחייבות מראש ובכתב של המשתתף לתקנון זה ולכל כללי ותנאי התחרות לעיל ולהלן לרבות בנושא האחריות של המשתתף, ובמיוחד המשתתף מסכים מראש לכך שהשתתפותו בתחרות הנה על אחריותו בלבד, וכי ההוצאה ו"מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם התחרות, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, פגיעה, תביעה, הפסד, הוצאה, אובדן רווח לרבות נזקי גוף רכוש עוגמת נפש ואחרים, ישיר או עקיף, ככל ואשר ייגרמו לו ו/או מי מטעמו בכל הקשור בתחרות זו ו/או בפרס.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "מערכת הפרס" אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות, תקלה, פגם, ליקוי מכל מין וסוג שהוא לרבות תקלת אינטרנט, מרשתת, מחשב, דפוס, הגהה, משלוח ו/או טעות אחרת מכל מין וסוג שהוא שבגינה לא יקלטו פרטיך ו/או יצירתך בתחרות, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההוצאה ו"מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר כי אתה מודע ומסכים מראש לכך שלפרסום פרטיך ו/או תמונתך ו/או הסרטון אודותיך ו/או היצירה שכתבת באמצעי התקשורת השונים ובין היתר ברשת האינטרנט עשויות להיות השפעות שונות ובין היתר עשויים החשיפה ו/או הפרסום לגרור תגובות מצד צדדים שלישיים כולל הציבור הרחב, כולל באמצעי התקשורת השונים ולרבות אינטרנט. לעתים, תגובות אלו עלולות לפגוע וידוע למשתתף כי להוצאה ולמערכת אין ולא יכולה להיות שום שליטה או השפעה על כך.
 4. הנך מאשר מסכים ומצהיר, כי הפרסום הנ"ל נעשה בהסכמתך המלאה וכי אין ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המערכת ו/או ההוצאה ו/או כל מי מטעמה ו/או כנגד כל צד שלישי אחר הנוטל חלק בתחרות בגין כל הנובע מן התחרות ו/או הפרסום ו/או הקשור בו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם מכל התבטאות, תגובה, הד ציבורי, אפקט פרסום, קריאות גנאי וכיוצא באלו.


כללי

 1. כל משתתף מתחייב לשמור על שיתוף פעולה מלא עם המערכת וההוצאה ועל כללי התנהגות נאותים בכל הקשור והכרוך בתחרות ו/או הפרס ו/או הזכיה ו/או הסיפור הזוכה, לפעול בהתאם לכל הסכם ודין, ובמיוחד אך לא רק בהתאם לתקנון זה ולהוראות ולהנחיות של ההוצאה ו"מערכת הפרס" כפי שיהיו מעת לעת.
 2. המערכת ו/או ההוצאה ו/או מי מטעמה הינה ותהיה רשאית לפרסם ולקדם את התחרות ו/או סיפורים ו/או יצירות במסגרתה באמצעים שונים לרבות באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים ("קד"מ") כל משתתף בתחרות מתחייב לשתף פעולה עם מאמצי קד"מ אלו ולרבות צילומים לאמצעי התקשורת והפרסום השונים, הענקת ראיונות, השתתפות בתוכניות טלוויזיה או רדיו אם יהיו וכו'. כל משתתף הלוקח חלק בתחרות מסכים ומתחייב מראש כי במסגרת הקד"מ יתפרסמו פרטיו לרבות תמונתו, מענו, גילו ופרטים נוספים אודותיו. המשתתף מתחייב ומסכים כי השתתפותו באירועי הקד"מ תהיה על חשבונו ובאחריותו. המשתתף מתחייב להגיע במועד ובשעה שיוזמן לצורך השתתפות באירועי הקד"מ. אי שיתוף פעולה מלא או חלקי עלול לגרום, בין היתר, להוצאתו מן התחרות.
 3. השתתפות בתחרות פירושה מתן זכות על ידי כל משתתף להוצאה ו/או למערכת להציג את הסיפור ו/או היצירה או איזה מהם או איזה חלק מהם בכל דרך, מדיה, אמצעי ומסגרת שתראה לנכון, לרבות רשת האינטרנט וכולל אתר האינטרנט של המערכת ו/או ההוצאה, טלוויזיה, ספר לרבות כריכת ספר, פרסומים, תערוכות ועוד כיו"ב, כולל כל עריכה שימוש עיבוד והעתקה ללא הגבלה תוך מתן קרדיט שמי. ההוצאה ו/או המערכת לא תשלם עבור הסיפור שיוגש על ידי המשתתפים לרבות עבור השימוש בהם או הצגתם.
 4. כל משתתף השולח סיפור למערכת מעניק בזאת להוצאה, כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות שלו בסיפור, באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי מוגבל לרבות בזמן ובמקום וללא זכות לקבלת תמורה לרבות תמלוגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל משתתף מאשר להוצאה והיא תהיה רשאית – אך לא חייבת – לעשות כל שימוש מכל מין וסוג, וללא כל הגבלה ותנאי, בסיפורים  ו/או איזה מהם ו/או איזה חלק מהם, ובכלל  זה פרסומו ברבים, שילובו יחד עם חומרים של צד/דים שלישי/ים, עיבוד ו/או עריכה של הסיפורים ו/או איזה מהם ו/או איזה חלק מהם, הצגתם ו/או העמדתם לרשות הציבור בכל מדיה לרבות טלוויזיה, אינטרנט, תערוכות, פרסומים, הספר, כריכתו וכיו"ב – הכול כפי שההוצאה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי – ולמשתתף אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לסיפורים וכל הכרוך והקשור בהם.
 5. להסרת ספק מובהר כי משתתפים בתחרות אינם ולא יהיו זכאים לקבל תשלום או תמורה בעבור הסיפור ששלחו וכל שימוש בו.
 6. המערכת שומרת על הזכות לפנות למשתתפ/ים אחר/ים ו/או לכל גורם אחר לרבות במקרה שההתקשרות עם זוכה בתחרות לא תבוא לידי מימוש ו/או במקרה שהמערכת לא תמצא זוכה מתאים לתחרות – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. בכפוף לכל האמור בתקנון וכתב הויתור, סיפור שלא זכה בפרס ו/או לא סיפור שלא ייכלל באסופה ו/או סיפור שלא תהיה לגביו התקשרות כלשהי עם ההוצאה – יימחקו על ידי המערכת /רכזת המערכת  לאחר תום התחרות – לפי שיקול הדעת הבלעדי של ההוצאה – ויוצריהם יהיו משוחררים מההתחייבויות על פי כתב העברת הזכויות.
 8. מובהר במפורש כי התחרות ו/או כל ההחלטות בנוגע לתחרות, כלליה, קיומה, ניהולה, משתתפיה, היצירות והסיפורים וכיו"ב לרבות הגשת מועמדויות, בחירת זוכים, פרסים, פרסום, אסופה, שימוש ביצירות ו/או כל החלטה אחרת בקשר ו/או הנובעת מהתחרות תעשה על ידי המערכת ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ואין ולא תהיה לכל משתתף כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההוצאה ו/או המערכת רשאית לשנות את  המועדים של שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא עליהם לנמק זאת, לרבות בהתאם לכמות היצירות שיתקבלו. הודעה על מועדים חדשים, ככל שיהיו, תינתן באתר התחרות באופן שתקבע המערכת.
 9. המערכת ו/או ההוצאה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להודיע מעת לעת על שינוי בכללי התחרות, ובכלל זה, ומבלי לגרוע, רשאית להודיע על ביטול התחרות ו/או הפסקתה ו/או שינוי המועד או המקום שבו תתקיים התחרות ו/או שינוי הקריטריונים להשתתפות בתחרות ו/או החלפת הוועדה ו/או עדכון תקנון זה, והיוצר ו/או המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בנוגע לכך.
 10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 11. קביעה של ערכאה שיפוטית מוסמכת כי הוראה מהוראות תקנון זה הנה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי אכיפה, למרות כוונת הצדדים, לא תביא לביטול יתר הוראות תקנון זה ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית כאמור.
 12. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך מופנה לזכר ונקבה כאחד.

 

אישור המשתתף:

אני מאשר מצהיר ומתחייב כי קראתי היטב את התקנון לעיל על כל סעיפיו, אני מבין את כל האמור בו ואני מאשר ומסכים לכל הוראותיו והם מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה.

בלחיצה על מקש אישור המשתתף נותן הסכמתו לכל האמור בטופס ההרשמה,  תקנון, טופס סודיות וכתב ויתור על זכויות על כל נספחיהם.

כתב העברה וויתור על זכויות

אני מצהיר מסכים ומתחייב באופן בלתי חוזר כלפיכם כדלקמן:

 1. בחתימתי אני מאשר מצהיר ומתחייב כי קראתי היטב את התקנון לעיל ואת כתב הויתור דנן על כל סעיפיהם, אני מבין את כל האמור בהם, מאשר ומסכים לכל הוראותיהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה. מבלי לגרוע מהתקנון ומכלליות האמור לעיל ורק להסרת ספק אני מצהיר ומתחייב כדלקמן -
 2. הסיפור ששלחתי הוא יצירתי המקורית והבלעדית, אני הבעלים היחיד של מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור והאחראי הבלעדי להן, ואין לכל אדם ו/או גוף אחרים מלבדי כל זכות בו.
 3. הסיפור מעולם לא ראה אור במסגרת הוצאת ספרים או במה אחרת, כספר מודפס ו/או אמצעי מודפס אחר ובין כ- E-BOOK או אמצעי אלקטרוני אחר, ומעולם לא התחייבתי ולא היה לי ולא יהיה לי הסכם המונע ממני להגישו לתחרות ובכלל זה להשתתף באסופה.
 4. סיפור זה נשלח על ידי לתחרות לראשונה ובאופן בלעדי ולא נשלח בעבר או בה בעת לתחרות אחרת.
 5. אני מעביר בזאת לכנרת זב"מ דביר בע"מ ללא כל תמורה את מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור בהעברה בלעדית ובלתי חוזרת, ובתנאי שסיפורי יזכה באחד משלושת המקומות הראשונים. אתם תהיו רשאים אם כי לא חייבים לעשות בסיפור או איזה חלק ממנו כל שימוש ודבר ולנהוג בו מנהג בעלים ובלבד שתציינו את שמי בצד פרסומו. אני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם בקשר לסיפור ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פרסומו (או פרסום כל חלק ממנו) באסופת הסיפורים אשר תלווה את התחרות, בתקשורת ובאפיקי שיווק ופרסום.
 6. בהתאם לתקנון ובתנאי שסיפורי יזכה באחד משלושת המקומות הראשונים, הנני מעניק בזאת להוצאה, כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות שלי בסיפור, באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי מוגבל לרבות בזמן ובמקום וללא זכות לקבלת תמורה לרבות תמלוגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מאשר להוצאה והיא תהיה רשאית – אך לא חייבת – לעשות כל שימוש מכל מין וסוג, וללא כל הגבלה ותנאי, בסיפור, כולו או איזה חלק ממנו, ובכלל זה פרסומו ברבים, שילובו יחד עם חומרים של צד/דים שלישי/ים, עיבוד ו/או עריכה של הסיפור ו/או איזה חלק ממנו, הצגתו ו/או העמדתו לרשות הציבור בכל מדיה לרבות טלוויזיה, אינטרנט, תערוכות, פרסומים, כריכתו וכיו"ב – הכול כפי שההוצאה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי – ולמשתתף אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לסיפור וכל הכרוך והקשור בו. להסרת ספק מובהר כי אני איני ולא אהיה זכאי לקבל תשלום או תמורה בעבור הסיפור ששלחתי וכל שימוש בו.
 7. ככל שקיימות ו/או תהיינה קיימות בעתיד על פי כל דין זכויות בסיפור אשר אינן ניתנות להעברה, לרבות זכויות מוסריות, הנני מוותר בזאת על כל זכות כאמור ועל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם ו/או כנגד כל צד שלישי הנוטל חלק בתחרות בגין זכויות כאמור.
 8. ידוע לי כי הסכמותיי הצהרותיי והתחייבויותיי שלעיל הינן בלתי חוזרות והן מהוות תנאי להשתתפותי בתחרות, בנוסף לתקנון התחרות, וכי אתם וצדדים שלישיים נוספים מסתמכים עליהן וכי אם לא היו ניתנות הצהרותיי והתחייבויותיי אלו, לא הייתם מסכימים להשתתפותי בתחרות. אני מתחייב כי כל האמור לעיל יישאר נכון ומדויק לפחות עד לתום התחרות ו/או עד שיידרש על ידי המערכת, לפי המאוחר. עוד אני מתחייב לשפות ו/או לפצות אתכם ו/או כל מי מטעמכם ו/או את כל צד שלישי הקשור לתחרות בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מכם (כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו ואשר נוגעת לאי מילוי התחייבויותיי ו/או אי נכונות הצהרותיי במכתב זה ו/או על פי כל דין.